Betoneshop.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obsah stránky

Obchodní podmínky pro internetový obchod PREFA BRNO A.S.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi dodavatelem – společností Prefa Brno a.s., IČ 46901078, se sídlem Brno, Kulkova 4231/10, PSČ 615 00, zapsané v OR vedeném KS v Brně sp. zn. B 859 a odběratelem – spotřebitelem nebo podnikatelem prostřednictvím internetového obchodu dodavatele umístěného na internetové stránce www.betoneshop.cz. OP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jinak jedná.
  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na svůj účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je také považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. Předmětem plnění je dodání zboží v obchodní nabídce dodavatele umístěné v jeho internetovém obchodě.
 4. Odběratel odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi výslovně souhlasí.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Dodavatel požaduje úhradu kupní ceny před nebo při převzetím zboží odběratelem, a to s ohledem na odběratelem zvolený způsob dodání.
 3. Cena zboží je uváděna včetně DPH a včetně všech poplatků stanovených právními předpisy, nicméně náklady na obalové prostředky, prostředky pro zabezpečení zboží v průběhu přepravy a náklady na dodání zboží se liší s ohledem na charakter odběratelem požadovaného zboží a zvoleného způsobu dodání. V případě osobního odběru zboží na výdejním místě dodavatele je náklad na dodání zboží 0,- Kč.
 4. Spotřebitel má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to za podmínek a způsobem uvedeným v čl. VI. těchto OP.
 5. V případě, že má spotřebitel stížnost, může se obrátit se stížností přímo na dodavatele, a to v jeho sídle nebo v některém z jeho výdejních míst uvedených na internetových stránkách dodavatele, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 6. V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).
  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. Smlouva

 1. Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodě dodavatele je informativního charakteru a dodavatel ani odběratel nejsou povinni ohledně tohoto zboží smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Odběratel učiní nezávaznou objednávku tak, že na webové stránce internetového obchodu provozovaného dodavatelem požadované zboží vloží do košíku a vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména cenu a množství požadovaného zboží, zvolený způsob dodání a způsob úhrady a kontaktní údaje odběratele. Než odběratel objednávku odešle, má právo zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil a má tak možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Údaje v objednávkovém formuláři jsou dodavatelem považovány za správné.
 3. Dodavatel po obdržení objednávky odběratele odešle na jím uvedený email potvrzení o přijetí objednávky obsahující specifikaci objednaného zboží, cenu zboží včetně DPH, zvolený způsob dopravy a platby a identifikační údaje odběratele. Následně dodavatel zašle objednateli návrh smlouvy, kde kromě informací uvedených v rekapitulaci objednávky uvádí s ohledem na charakter odběratelem zvoleného zboží a způsob dopravy vyčíslení ceny dopravy, ceny obalových prostředků, předpokládaný termín dodání a u dlažby celkové množství zboží dle následujícího odstavce (dále jen „návrh smlouvy“). Návrh smlouvy je závazný po dobu 14 pracovních dnů.
 4. Dlažbu je možné s ohledem na výrobní proces a způsob balení odebírat pouze minimálně po jednotlivých vrstvách. Odběratel tedy ve své nezávazné objednávce uvede požadované množství dlažby, dodavatel následně provede přepočet množství dlažby pro možný odběr (který zaokrouhlí směrem nahoru) a v návrhu smlouvy uvede upřesněné množství zboží a jeho cenu. Dodavatel upozorňuje, že toto omezení platí pouze pro odběr dlažby, na ostatní zboží se nevztahuje.
 5. Odběratel je po obdržení návrhu povinen buď návrh smlouvy akceptovat tak, že dodavateli zašle potvrzující email nebo návrh emailem odmítne. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzujícího emailu – akceptace na adresu elektronické pošty dodavatele. Uzavřením smlouvy se dodavatel zavazuje zboží dodat dle sjednaných podmínek a odběratel je povinen zboží odebrat a zaplatit dodavateli jejich cenu.
 6. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce odběratelem.

IV. Dodací podmínky

 1. Zboží, které je v internetovém obchodě označeno poznámkou „skladem“, je připraveno k odběru na kterémkoliv výdejním místě dodavatele nebo k předání přepravní společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů. Zboží, které je v internetovém obchodě označeno „skladem“ s poznámkou časového údaje (např. 21 dnů), je dodáváno v termínu uvedeném (tj. např. do 21 dnů). Termín dodání se počítá ode dne potvrzení návrhu smlouvy odběratelem při zvoleném způsobu dodání – dodání na výdejní místo. Při dodání na adresu zvolenou odběratelem (v internetovém obchodě označené jako „Doprava PREFA“) lhůta pro dodání zboží běží ode dne úhrady zálohové faktury odběratelem. Zboží, které je v internetovém obchodě označeno poznámkou „na objednávku“ je dodáváno v termínu, který dodavatel sdělí odběrateli v návrhu smlouvy. Dodavatel sdělí odběrateli emailem nebo telefonicky, že je zboží připraveno k odběru na výdejním místě, příp. jej vyrozumí o tom, že zboží bylo předáno přepravní společnosti.
 2. Místem dodání zboží je výdejní místo dodavatele specifikované v objednávce odběratele a uvedené na internetové stránce obchodu, dodavatel však zajišťuje za úplatu na základě objednávky odběratele a uhrazení zálohové faktury dodání zboží na jakékoliv jiné místo v České republice. Místo dodání mimo výdejní místo dodavatele musí být odběratelem zvoleno tak, aby bylo přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno, tj. musí jít minimálně o rovnou zpevněnou plochu.
 3. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na odběratele převzetím zboží v místě dodání. Týž následek má, nepřevezme – li odběratel zboží, ač mu s ním dodavatel umožnil nakládat.
 4. Vlastnické právo k věci – zboží nabývá odběratel úplným zaplacením ceny.
 5. Na dodané zboží vystaví dodavatel nákupní doklad (fakturu), kterým prokazuje svoje plnění a soulad převzatého zboží se smlouvou.
 6. V případě, že dodavatel zajišťuje na základě požadavku odběratele dopravu zboží, je povinen zboží zajistit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží vhodnými obaly.
 7. Obaly se rozumí palety, proklady a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování. Nevratné obaly fakturuje dodavatel odběrateli společně s dodávkami zboží.
 8. Odběratel má právo na vrácení palet a prokladů dodavateli za těchto podmínek:
  1. vracené palety a proklady musí být stejného druhu a nepoškozené,
  2. palety a proklady mohou být vráceny pouze na výdejním místě dodavatele a od odběratele,
  3. palety a proklady musí být dodavateli vráceny nejpozději do čtyř měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla dodávka uskutečněna,
  4. pokud nebudou palety vráceny v období dle bodu c) tohoto odstavce, dodavatel je oprávněn vykoupit od odběratele palety v ceně 80,-Kč/ks,
  5. poškozené palety a proklady jsou nevratné.
 9. Při splnění podmínek uvedených v písm. a), b) c) a e) předchozího odstavce je dodavatel povinen vzít palety a proklady zpět. Odběratel má s ohledem na amortizaci právo na úhradu částky za palety a prokladový materiál ve výši 90% z ceny bez DPH. Dodavatelem bude na tuto částku vystaven ve prospěch odběratele dobropis.
 10. V případě, že z důvodů na straně odběratele je nutné zboží dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve smlouvě, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.
 11. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé odběrateli nedodáním zboží z důvodu vyšší moci, tj. zejména z důvodu povětrnostních vlivů, při přerušení dodávky elektrické energie do svých závodů, požárů, povodní, přerušení provozu závodu z důvodu rozhodnutí státních orgánů a jiných nepředvídatelných událostí.

V. Platební podmínky

 1. Cena zboží je cenou smluvní a platí ve výši zveřejněné v internetovém obchodě k okamžiku učinění nezávazné objednávky odběratelem. Cena pro konkrétního odběratele zůstává vždy v platnosti nejméně po dobu od učinění objednávky zboží odběratelem do dodání zboží.
 2. Cenu zboží a nákladů spojených s dodáním výrobků a zboží (obalové prostředky, palety a proklady) ve smluvené výši může odběratel uhradit dodavateli:
  • v hotovosti nebo platební kartou na výdejním místě dodavatele
  • bezhotovostně převodem na účet dodavatele
 3. Dodavatel požaduje od odběratele zálohu pouze při dodání zboží na místo zvolené odběratelem.
 4. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná v termínu uvedeném v zálohové faktuře.
 5. S údaji nutnými k provedení bezhotovostní platby (zejména číslo účtu, variabilní symbol a částka k úhradě) bude odběratel seznámen v návrhu smlouvy. Odběratel je povinen uhradit kupní cenu v souladu s těmito údaji. Veškeré náklady (např. bankovní poplatky) související s převodem kupní ceny a nákladů na dodání zboží na účet dodavatele nese odběratel. Závazek odběratele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 6. Dodavatel vystaví odběrateli fakturu na zboží dle uzavřené kupní smlouvy. Fakturu doručí dodavatel odběrateli elektronicky na jím uvedený email nebo mu jej předá při osobním převzetí zboží. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

VI. Odstoupení od smlouvy

odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je odběratel povinen informovat o svém odstoupení od smlouvy dodavatele formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu dodavatele uvedenou v čl. I odst. 1 OP nebo e-mailem na eshop@betoneshop.cz). Odběratel může využít vzorový formulář poskytovaný dodavatelem a zveřejněný na webových stránkách eshopu www.betoneshop.cz, není to však jeho povinností.
 3. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 4. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, je povinen odběratel zaslat zpět dodavateli nebo je předat na výdejním místě dodavatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odběratel odešle zboží zpět dodavateli před uplynutím čtrnácti dnů. Odstoupí – li odběratel od smlouvy, nese odběratel přímé náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.
 5. Po odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku odběratelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený dodavatelem) přijaté od odběratele bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Pro vrácení plateb použije dodavatel stejný platební prostředek, který použil odběratel pro provedení počáteční transakce, pokud odběratel neurčil výslovně jinak. Odběrateli tím nevzniknou další náklady. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve, než mu odběratel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 6. Zboží odběratel vrátí úplné, včetně dokumentace, nepoškozené a čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 7. Odběratel nese odpovědnost za snížení hodnoty dodaného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. O takové znehodnocení je oprávněn dodavatel snížit kupní cenu, která má být odběrateli vrácena, příp. vyzvat odběratele k úhradě toto znehodnocení se splatností do 14 dnů ode dne doručení výzvy.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem

 1. Právo odstoupit od kupní smlouvy se ve vztazích odběratelů – podnikatelů řídí občanským zákoníkem.

VII. Záruka za jakost, reklamace

 1. Dodavatel ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vydal dle § 13 tohoto zákona na stanovené výrobky uváděné na trh „Prohlášení o shodě výrobků“, která jsou uložena na výdejních místech. Při vlastních dodávkách zboží na žádost odběratele předloží dodavatel příslušné „Prohlášení o shodě“ k nahlédnutí nebo zašle jeho kopii odběrateli na jím uvedený email.
 2. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost v délce 24 měsíců, záruka za jakost začíná běžet ode dne převzetí zboží. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 3. Záruka na jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky a zbožím a na nedodržení technologických a montážních předpisů a návodů dodavatele. Návody k použití zboží jsou předávány při převzetí zboží, jsou zveřejněny na webových stránkách dodavatele www.prefa.cz, příp. na webové stránce uvedené na nákupním dokladu (faktuře).
 4. Odběratel je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží. Zjevné vady (vzhled, mechanické poškození, rozměrové odchylky, množství atd.) je odběratel povinen vytknout dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost tuto prohlídku provést. U výrobků a zboží, které je paletováno, je povinen odběratel vytknout vady do okamžiku jejich zabudování, ale nejpozději do 15 dnů od převzetí. Skryté vady je odběratel povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.
 5. Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, sestává z čistých přírodních materiálů – písek, štěrk, cement a voda. Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování zboží, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevnostních odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevnostních odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevnostní rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevnostní rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevnostních rozdílů a zmizení výkvětů.
 6. Podmínky poskytnuté záruky za jakost a postupy pro uplatnění reklamace upravuje reklamační řád Prefa Brno a.s., zveřejněný na internetových stránkách dodavatele.

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s odběratelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Dodavatel zpracovává osobní údaje sám prostřednictvím svých určených zaměstnanců. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právechna také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně odběratelem dodavateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány podle Zásad zpracování a ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu a v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 3. Odběratel tímto prohlašuje, že vyplněním a odesláním objednávky souhlasí, ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním, shromažďováním a archivováním svých osobních údajů v rozsahu, ve kterém je poskytne dodavateli, pro účely splnění předmětu uzavřené kupní smlouvy.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 3. 2021.
 2. Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto OP, se ve věcech neupravených těmito OP řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 3. V případě odlišností ve znění platí ustanovení v následujícím pořadí: konkrétní kupní smlouva, obchodní podmínky.
 4. Přílohou těchto OP je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Brno, dne 1. 3. 2021

 

Prefa Brno a.s.
Ing. Michal Holák
předseda představenstva

Reklamační řád pro internetový obchod PREFA BRNO a.s.

I. Základní ustanovení

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti Prefa Brno a.s., IČ 46901078, se sídlem Brno, Kulkova 4231/10, PSČ 615 00, zapsané v OR vedeném KS v Brně sp. zn. B 859 prostřednictvím internetového obchodu dodavatele umístěného na internetové stránce www.betoneshop.cz a je nedílnou součástí obchodních podmínek pro internetový obchod Prefa Brno a.s.
 2. Tento reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách dodavatele.
 3. Odběratel je povinen se s reklamačním řádem seznámit a odesláním objednávky potvrzuje, že s ním výslovně souhlasí.
 4. Jako doklad o záruce vystavuje dodavatel ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.
 5. Na žádost odběratele je povinen dodavatel poskytnout odběrateli písemné potvrzení o rozsahu a době trvání povinností dodavatele v případě vadného plnění (dále jen „záruční list“). V potvrzení uvede dodavatel své jméno, sídlo a identifikující údaj a je vystaven na odběratele.

II. Práva odběratele vznikající z vadného plnění

(poučení zejména pro spotřebitele)

 1. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Věc je vadná, nemá – li sjednané vlastnosti nebo takové vlastnosti, které dodavatel popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, nehodí se k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se obvykle užívá, není v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, nebo nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 2. Odpovědnost dodavatele za vady zakládá vada, kterou má zboží při převzetí, byť se projeví i později. Odběratel nemá práva z vadného plnění, jestli se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil–li ho dodavatel výslovně, že je věc bez vad, anebo zastřel–li vadu lstivě.
 3. Projeví–li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to neplatí u zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednání, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí odběratelem nebo vyplývá–li to z povahy věci. Reklamaci je nutné učinit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl odběratel při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná–li se o skrytou vadu, je nutné reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl odběratel při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby. Reklamaci může u dodavatele uplatnit přímo pouze odběratel, tj. osoba, na kterou byl vystaven nákupní doklad (faktura) nebo osoba, na kterou byla práva z vad zboží postoupena. Reklamaci lze uplatnit u dodavatele písemně nebo osobně na adrese výdejního místa uvedeného na https://www.betoneshop.cz/kontakty/ nebo emailem na adrese eshop@betoneshop.cz.
 5. Právo z vadného plnění odběrateli nenáleží, pokud odběratel před převzetí věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud odběratel vadu sám způsobil.
 6. Je–li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má odběratel právo na:
  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může odběratel požadovat jen výměnu součásti, není–li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je–li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  2. odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.

  Jde–li o nepodstatné porušení smlouvy, má odběratel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud odběratel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, aniž by způsobily odběrateli nepřiměřené náklady.

 7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má odběratel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (nejméně 3 stejné vady) nebo pro větší počet vad (nejméně 4 různé vady). V takovém případě má odběratel i právo od smlouvy odstoupit.
 8. Odběratel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí–li si odběratel své právo včas, má práva jako u nepodstatného porušení smlouvy. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu dodavatele, to neplatí, požadoval–li opravu vady, která se ukáže neopravitelnou.
 9. Neodstraní–li dodavatel vady ve lhůtě, nebo oznámí, že je neodstraní, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu dodavatele.
 10. Má–li odběratel výše uvedená práva z vad plnění, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní–li toto právo do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady, soud mu právo nepřizná, pokud dodavatel namítne, že nebylo uplatněno včas.
 11. Spotřebiteli nejsou smlouvou, obchodními podmínkami nebo tímto reklamačním řádem nijak omezena nebo vyloučena práva z vadného plnění dle občanského zákoníku. Uplatní–li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu trvání opravy.

III. Záruční podmínky

 1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost v délce 24 měsíců, záruka za jakost začíná běžet ode dne převzetí zboží. Dodavatel může na některé druhy zboží poskytnout záruku delší.
 2. Záruka na jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení vzniklého z užívání zboží, nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky a zbožím a na nedodržení technologických a montážních předpisů a návodů dodavatele, nevhodnou údržbou, užívání zboží v rozporu s návodem nebo způsobem odlišným od toho, jakým se zpravidla zboží užívá, a na odlišnosti způsobené tzv. výkvětem dle VII. odst. 5 obchodních podmínek.
 3. Pro uplatnění práv ze záruky za jakost je třeba, aby odběratel oznámil písemně dodavateli vadu zboží, a to v záruční době a bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil a popsal ji nebo uvedl, jak se projevuje. Odběratel je povinen předložit nákupní doklad (fakturu).
 4. V případě oprávněné reklamace má odběratel právo na odstranění vady, výměnu zboží nebo přiměřenou slevu z ceny zboží. Odstoupit od smlouvy je odběratel oprávněn tehdy, pokud nebude oprávněná reklamace dodavatelem vyřízena ani jedním ze tří způsobů uvedených v předchozí větě.

IV. Vyřízení reklamace

 1. Odběratel je povinen umožnit dodavateli posoudit oprávněnost reklamace a reklamaci vyřídit. Za tímto účelem zpravidla odběratel dodá zboží dodavateli k posouzení. Pokud to není možné anebo účelné, umožní odběratel prohlídku věci a další související úkony v místě, kde se věc nachází.
 2. Dodavatel bude kontaktovat odběratele – spotřebitele do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace za účelem vyřízení reklamace.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být u odběratele – spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 4. O vyřízení reklamace je odběratel informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
 5. Pro postupy při reklamaci zboží se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud nestanoví smlouva, obchodní podmínky nebo tento reklamační řád jinak.

V. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).
  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 3. 2021

Brno, dne 1. 3. 2021

 

Prefa Brno a.s.
Ing. Michal Holák
předseda představenstva