Betoneshop.cz
Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obsah stránky

 

Ke stažení

PDF Ikona
Obchodní podmínky Beton E-SHOP
(Obchodní dokumenty, PDF, 187.9 kB)
PDF Ikona
Obchodní podmínky, reklamační řád, odstoupení od smlouvy
(Obchodní dokumenty, PDF, 137.29 kB)
PDF Ikona
Odstoupení od smlouvy
(Obchodní dokumenty, PDF, 166.85 kB)
PDF Ikona
Reklamační řád
(Obchodní dokumenty, PDF, 114.69 kB)
 

 

Obchodní podmínky pro internetový obchod PREFA BRNO A.S.

I. základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi dodavatelem - společností Prefa Brno a.s., IČ 46901078, se sídlem Brno, Kulkova 4231/10, PSČ 615 00, zapsané v OR vedeném KS v Brně sp. zn. B 859, email: eshop@betoneshop.cz, tel: +420 546 418 069, a odběratelem – spotřebitelem nebo podnikatelem prostřednictvím internetového obchodu dodavatele umístěného na internetové stránce www.betoneshop.cz. OP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem a jsou spotřebiteli zasílány společně s potvrzením objednávky. Odlišná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s dodatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na svůj účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je také považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Předmětem plnění je dodání zboží v obchodní nabídce dodavatele umístěné v jeho internetovém obchodě.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

1. Hlavní vlastnosti zboží jsou specifikovány u každé položky v internetovém obchodě.

2. Dodavatel požaduje úhradu kupní ceny před nebo při převzetím zboží odběratelem, a to s ohledem na odběratelem zvolený způsob dodání.

3. Cena zboží je uváděna včetně DPH a včetně všech poplatků stanovených právními předpisy, nicméně náklady na obalové prostředky, prostředky pro zabezpečení zboží v průběhu přepravy a náklady na dodání zboží se liší s ohledem na charakter a množství odběratelem požadovaného zboží a zvoleného způsobu dodání. V případě osobního odběru zboží na výdejním místě dodavatele je náklad na dodání zboží 0,- Kč.

4. Spotřebitel má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to za podmínek a způsobem uvedeným v čl. VI. těchto OP. Při odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele hradí spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.

5. V případě, že má spotřebitel stížnost, může se obrátit se stížností přímo na dodavatele, a to v jeho sídle nebo v některém z jeho výdejních míst uvedených na internetových stránkách dodavatele, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

6. V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. SMLOUVA

1. Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodě dodavatele je informativního charakteru a dodavatel ani odběratel nejsou povinni ohledně tohoto zboží smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Odběratel učiní nezávaznou objednávku tak, že na webové stránce internetového obchodu provozovaného dodavatelem požadované zboží vloží do košíku a vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména cenu a množství požadovaného zboží, zvolený způsob dodání a způsob úhrady a kontaktní údaje odběratele. Než odběratel objednávku odešle, má právo zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil a má tak možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Údaje v objednávkovém formuláři jsou dodavatelem považovány za správné.

3. Dodavatel po obdržení objednávky odběratele odešle na jím uvedený email potvrzení o přijetí objednávky obsahující specifikaci objednaného zboží, cenu zboží včetně DPH, zvolený způsob dopravy a platby a identifikační údaje odběratele. Následně dodavatel zašle objednateli návrh smlouvy, kde kromě informací uvedených v rekapitulaci objednávky uvádí s ohledem na charakter odběratelem zvoleného zboží a způsob dopravy vyčíslení ceny dopravy, ceny obalových prostředků, předpokládaný termín dodání a u dlažby celkové množství zboží dle následujícího odstavce (dále jen „návrh smlouvy“). Návrh smlouvy je závazný po dobu 14 pracovních dnů.

4. Dlažbu je možné s ohledem na výrobní proces a způsob balení odebírat pouze minimálně po jednotlivých vrstvách. Odběratel tedy ve své nezávazné objednávce uvede požadované množství dlažby, dodavatel následně provede přepočet množství dlažby pro možný odběr (který zaokrouhlí směrem nahoru) a v návrhu smlouvy uvede upřesněné množství zboží a jeho cenu. Dodavatel upozorňuje, že toto omezení platí pouze pro odběr dlažby, na ostatní zboží se nevztahuje.

5. Odběratel je po obdržení návrhu povinen buď návrh smlouvy akceptovat tak, že dodavateli zašle potvrzující email nebo návrh emailem odmítne. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzujícího emailu – akceptace na adresu elektronické pošty dodavatele. Uzavřením smlouvy se dodavatel zavazuje zboží dodat dle sjednaných podmínek a odběratel je povinen zboží odebrat a zaplatit dodavateli jejich cenu.

6. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována v elektronické podobě za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce odběratelem.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

1. Zboží, které je v internetovém obchodě označeno poznámkou „skladem“, je připraveno k odběru na kterémkoliv výdejním místě dodavatele nebo k předání přepravní společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů. Zboží, které je v internetovém obchodě označeno „skladem“ s poznámkou časového údaje (např. 21 dnů), je dodáváno v termínu uvedeném (tj. např. do 21 dnů). Termín dodání se počítá ode dne potvrzení návrhu smlouvy odběratelem při zvoleném způsobu dodání - dodání na výdejní místo. Při dodání na adresu zvolenou odběratelem (v internetovém obchodě označené jako „Doprava PREFA“) lhůta pro dodání zboží běží ode dne úhrady zálohové faktury odběratelem. Zboží, které je v internetovém obchodě označeno poznámkou „na objednávku“ je dodáváno v termínu, který dodavatel sdělí odběrateli v návrhu smlouvy. Dodavatel sdělí odběrateli emailem nebo telefonicky, že je zboží připraveno k odběru na výdejním místě, příp. jej vyrozumí o tom, že zboží bylo předáno přepravní společnosti.

2. Místem dodání zboží je výdejní místo dodavatele specifikované v objednávce odběratele a uvedené na internetové stránce obchodu, dodavatel však zajišťuje za úplatu na základě objednávky odběratele a uhrazení zálohové faktury dodání zboží na jakékoliv jiné místo v České republice. Místo dodání mimo výdejní místo dodavatele musí být odběratelem zvoleno tak, aby bylo přístupné dopravní technice, kterou je zboží dopravováno, tj. musí jít minimálně o rovnou zpevněnou plochu.

3. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na odběratele převzetím zboží v místě dodání. Týž následek má, nepřevezme – li odběratel zboží, ač mu s ním dodavatel umožnil nakládat.

4. Vlastnické právo k věci – zboží nabývá odběratel úplným zaplacením ceny.

5. Na dodané zboží vystaví dodavatel nákupní doklad (fakturu), kterým prokazuje svoje plnění a soulad převzatého zboží se smlouvou.

6. V případě, že dodavatel zajišťuje na základě požadavku odběratele dopravu zboží, je povinen zboží zajistit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží vhodnými obaly.

7. Obaly se rozumí palety, proklady a další předměty sloužící k zajištění zboží během přepravy a skladování. Nevratné obaly fakturuje dodavatel odběrateli společně s dodávkami zboží.

8. Odběratel má právo na vrácení palet a prokladů dodavateli za těchto podmínek:

a) vracené palety a proklady musí být stejného druhu a nepoškozené,

b) palety a proklady mohou být vráceny pouze na výdejním místě dodavatele a od odběratele,

c) palety a proklady musí být dodavateli vráceny nejpozději do čtyř měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla dodávka uskutečněna,

d) pokud nebudou palety vráceny v období dle bodu c) tohoto odstavce, dodavatel je oprávněn vykoupit od odběratele palety v ceně 1,-Kč/ks,

e) poškozené palety a proklady jsou nevratné.

9. Při splnění podmínek uvedených v písm. a), b) c) a e) předchozího odstavce je dodavatel povinen vzít palety a proklady zpět. Odběratel má s ohledem na amortizaci právo na úhradu částky za palety a prokladový materiál ve výši 90% z ceny bez DPH. Dodavatelem bude na tuto částku vystaven ve prospěch odběratele dobropis.

10. V případě, že z důvodů na straně odběratele je nutné zboží dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve smlouvě, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

11. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé odběrateli nedodáním zboží z důvodu vyšší moci, tj. zejména z důvodu povětrnostních vlivů, při přerušení dodávky elektrické energie do svých závodů, požárů, povodní, přerušení provozu závodu z důvodu rozhodnutí státních orgánů a jiných nepředvídatelných událostí.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena zboží je cenou smluvní a platí ve výši zveřejněné v internetovém obchodě k okamžiku učinění nezávazné objednávky odběratelem. Cena pro konkrétního odběratele zůstává vždy v platnosti nejméně po dobu od učinění objednávky zboží odběratelem do dodání zboží.

2. Cenu zboží a nákladů spojených s dodáním výrobků a zboží (obalové prostředky, palety a proklady) ve smluvené výši může odběratel uhradit dodavateli:

- v hotovosti nebo platební kartou na výdejním místě dodavatele

- bezhotovostně převodem na účet dodavatele

3. Dodavatel požaduje od odběratele zálohu pouze při dodání zboží na místo zvolené odběratelem.

4. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná v termínu uvedeném v zálohové faktuře.

5. S údaji nutnými k provedení bezhotovostní platby (zejména číslo účtu, variabilní symbol a částka k úhradě) bude odběratel seznámen v návrhu smlouvy. Odběratel je povinen uhradit kupní cenu v souladu s těmito údaji. Veškeré náklady (např. bankovní poplatky) související s převodem kupní ceny a nákladů na dodání zboží na účet dodavatele nese odběratel. Závazek odběratele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

6. Dodavatel vystaví odběrateli fakturu na zboží dle uzavřené kupní smlouvy. Fakturu doručí dodavatel odběrateli elektronicky na jím uvedený email nebo mu jej předá při osobním převzetí zboží. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

VI. odstoupení od smlouvy

odstoupení od smlouvy spotřebitelem

1. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Odběratel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu dodavatele uvedenou v čl. I odst. 1 OP nebo e-mailem na eshop@betoneshop.cz). Odběratel může využít vzorový formulář poskytovaný dodavatelem a zveřejněný na webových stránkách eshopu www.betoneshop.cz, není to však jeho povinností.

3. Odběratel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4. Odstoupí – li odběratel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odběratel odešle zboží zpět dodavateli před jejím uplynutím. Odstoupí – li odběratel od smlouvy, nese odběratel přímé náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.

5. Po odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku odběratelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený dodavatelem) přijaté od odběratele bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Pro vrácení plateb použije dodavatel stejný platební prostředek, který použil odběratel pro provedení počáteční transakce, pokud odběratel neurčil výslovně jinak. Odběrateli tím nevzniknou další náklady. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve, než mu odběratel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6. Zboží odběratel vrátí úplné, včetně dokumentace.

7. Odběratel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. O takové znehodnocení je oprávněn dodavatel snížit kupní cenu, která má být odběrateli vrácena, příp. vyzvat odběratele k úhradě toto znehodnocení se splatností do 14 dnů ode dne doručení výzvy.

odstoupení od smlouvy podnikatelem

1. Právo odstoupit od kupní smlouvy se ve vztazích odběratelů - podnikatelů řídí občanským zákoníkem.

VII. JAKOST Zboží, REKLAMACE

1. Dodavatel ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vydal dle § 13 tohoto zákona na stanovené výrobky uváděné na trh „Prohlášení o shodě výrobků“, která jsou uložena na výdejních místech. Při vlastních dodávkách zboží na žádost odběratele předloží dodavatel příslušné „Prohlášení o shodě“ k nahlédnutí nebo zašle jeho kopii odběrateli na jím uvedený email.

2. Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, sestává z čistých přírodních materiálů – písek, štěrk, cement a voda. Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování zboží, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevnostních odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevnostních odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevnostní rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Případné barevnostní rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevnostních rozdílů a zmizení výkvětů.

3. Práva z vadného plnění a postupy pro uplatnění reklamace upravuje reklamační řád Prefa Brno a.s., zveřejněný na internetových stránkách dodavatele.

VIII. bezpečnost a ochrana informací

1. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s odběratelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Dodavatel zpracovává osobní údaje sám prostřednictvím svých určených zaměstnanců. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně odběratelem dodavateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí dodavatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány podle Zásad zpracování a ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu a v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

3. Odběratel tímto prohlašuje, že vyplněním a odesláním objednávky souhlasí, ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním, shromažďováním a archivováním svých osobních údajů v rozsahu, ve kterém je poskytne dodavateli, pro účely splnění předmětu uzavřené kupní smlouvy.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tyto OP jsou platné a účinné od 1.2.2024.

2. Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto OP, se ve věcech neupravených těmito OP řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

3. V případě odlišností ve znění platí ustanovení v následujícím pořadí: konkrétní kupní smlouva, obchodní podmínky.

4. Přílohou těchto OP je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Brno, dne 1.2.2024

Prefa Brno a.s.

Ing. Michal Holák

předseda představenstva

 

Reklamační řád pro internetový obchod PREFA BRNO a.s.

I. Základní ustanovení

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u společnosti Prefa Brno a.s., IČ 46901078, se sídlem Brno, Kulkova 4231/10, PSČ 615 00, zapsané v OR vedeném KS v Brně sp. zn. B 859 prostřednictvím internetového obchodu dodavatele umístěného na internetové stránce www.betoneshop.cz a je nedílnou součástí obchodních podmínek pro internetový obchod Prefa Brno a.s.
 2. Tento reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách dodavatele a odběratel má právo se s ním seznámit před odesláním objednávky.

II. Práva odběratele vznikající z vadného plnění (pro spotřebitele)

 1. Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Věc je vadná zejména tehdy, neodpovídá – li ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a funkčnosti, nehodí - li se k účelu, pro který ji odběratel požaduje a s nímž dodavatel souhlasil, není – li dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci nebo neodpovídá – li jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které dodavatel odběrateli poskytl před uzavřením smlouvy. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Dodavatel rovněž odpovídá za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla provedena dodavatelem nebo na jeho odpovědnost.
 2. Odběratel nemá práva z vadného plnění, jestli se jedná o vadu, kterou sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklý užíváním.
 3. Projeví – li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou odběratel věc nemůže užívat, v případě, že vytkl vadu oprávněně.
 4. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí. Reklamaci může u dodavatele uplatnit přímo odběratel, tj. osoba, na kterou byl vystaven nákupní doklad (faktura) nebo osoba, na kterou byla práva z vad zboží postoupena. Reklamaci lze uplatnit u dodavatele písemně nebo osobně na adrese výdejního místa eshopu uvedeného na https://www.betoneshop.cz/kontakty/, emailem na adrese eshop@betoneshop.cz nebo telefonicky na +420 541 583 111.
 5. Má – li zboží vadu, může odběratel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu, ledaže je zvolený způsob odstranění vad nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je – li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo zboží bez vady.
 6. Odběratel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel vadu odmítne odstranit nebo ji v přiměřené lhůtě, příp. ve stanovené lhůtě neodstraní, pokud se vada projeví opakovaně (nejméně 3 x), pokud je vada podstatným porušením smlouvy nebo pokud je z prohlášení dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna bez značných obtíží pro odběratele.
 7. Odstoupí – li odběratel od smlouvy, vrátí dodavatel odběrateli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží boží nebo co mu odběratel prokáže, že zboží odeslal.
 8. Má – li odběratel výše uvedená práva z vad plnění, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní – li toto právo do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vady, soud právo nepřizná, pokud dodavatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 9. Spotřebiteli nejsou smlouvou, obchodními podmínkami nebo tímto reklamačním řádem nijak omezena nebo vyloučena práva z vadného plnění dle občanského zákoníku. Uplatní – li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje spolu s kontaktními údaji na odběratele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

III. Vyřízení reklamace spotřebitele

 1. Odběratel je povinen umožnit dodavateli posoudit oprávněnost reklamace a reklamaci vyřídit včetně případné prohlídky zboží a dalších souvisejících úkonů v místě, kde se zboží nachází. K odstranění vady převezme dodavatel zboží od odběratele na své náklady. Vyžaduje – li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, dodavatel provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
 2. Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím odběrateli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který odběratel zboží koupil.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být u spotřebitele vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 4. O vyřízení reklamace je odběratel informován e-mailem, který uvedl již při nákupu. Dodavatel vydá odběrateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Pro postupy při reklamaci zboží se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud nestanoví smlouva, obchodní podmínky nebo tento reklamační řád jinak.

IV. Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

 1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Práva odběratele z vadného plnění a vyřízení reklamace (pro podnikatele) 

 1. Odběratel – podnikatel má práva z vadného plnění v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Práva odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na odběratele, byť se projeví až později. Práva odběratele založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Odběratel je povinen vytknout dodavateli vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
 3. Reklamaci může u dodavatele uplatnit přímo odběratel, tj. osoba, na kterou byl vystaven nákupní doklad (faktura) nebo osoba, na kterou byla práva z vad zboží postoupena. Reklamaci lze uplatnit u dodavatele písemně nebo osobně na adrese výdejního místa eshopu uvedeného na https://www.betoneshop.cz/kontakty/, emailem na adrese eshop@betoneshop.cz nebo telefonicky na +420 541 583 111.
 4. Dodavatel reklamaci vyřídí a vadu odstraní v dohodnutých termínech s odběratelem s přihlédnutím k technologickému procesu výroby zboží a klimatickým podmínkám.

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.2.2023.

Brno, dne 1.2.2023

 

Prefa Brno a.s.
Ing. Michal Holák
předseda představenstva

Zavřít - ikona
Info - ikona
Chat ikona
Co pro vás můžeme udělat? Zavřít
Hodiny - ikona Zanechte nám zprávu, odpovíme co nejdříve.
Support ikona
Dobrý den, než budeme pokračovat k dotazu, potřebujeme nejdříve Váš e-mail.
Ikona - odeslat
Zavřít - ikona

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.